SDV - Samen Divers
SDV - Samen Divers

Historiek van de Sociale Dienst voor Vreemdelingen

De Sociale Dienst voor Vreemdelingen (SDV) werd in 1982 op initiatief van enkele leden van de Verenigde Protestantse Kerk van België opgericht. Zoals de naam suggereert, ging het in de eerste plaats om individuele sociale dienstverlening.

1990

In 1990 werd de dienst erkend als een Lokaal Integratie Centrum (LIC) door het Ministerie van Welzijn en Gezin, cfr. het Vlaams Executieve besluit van 18 juli 1990. Haar opdracht bestond uit het creëren van de voorwaarden opdat vreemdelingen als volwaardige burgers zouden kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en het stimuleren van een harmonieus samenleven tussen autochtonen en allochtonen.

2000

In 2000 werd de herstructurering van de integratiesector operationeel. De nieuwe structuur steunde op het decreet inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch culturele minderheden d.d. 28 april 1998 en het besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid d.d. 14 juli 1998.
De SDV werd voortaan een lokaal steunpunt van het Provinciaal Integratiecentrum en werkte volgens de principes van het 3-sporenbeleid: emancipatie, onthaal en opvang. Naast de allochtonen en de vluchtelingen was er ook aandacht voor de vreemdelingen die zonder wettig verblijfsstatuut in België wonen. Ook de woonwagenbewoners behoren tot die doelgroep.
Ondertussen kwam ook een regelgeving inzake inburgering tot stand. De SDV werkte als regionaal onthaalbureau voor nieuwkomers Link, in opdracht van de stad Oostende een inburgeringsprogramma voor nieuwkomers uit (nov. 2001 tot okt. 2004)

2004-2005

In 2004 werd met het stadsbestuur van Oostende werd een samenwerkings-overeenkomst afgesloten om het stedelijke minderhedenbeleidsplan en de beleidsplannen in het kader van het Stedenfonds te helpen uitvoeren. Deze overeenkomst voor de periode 2004-2007 werd hernieuwd en verlengd tot 2013.
Begin 2005 was er een gedeeltelijke transfer van het project ‘sociale en juridische dienstverlening’ naar het Sociaal Huis (Onthaal Etnisch Culturele Minderheden van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk – Middenkust).

2008

Ondertussen is de SDV in 2008 door het Vlaams netwerk erkend als ‘vereniging waar armen het woord nemen’.
Ook het Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie hernieuwde de SDV-erkenning als werkervaringspromotor voor doelgroepwerknemers 2009-2013.
In maart 2008 vonden we een nieuw onderkomen: de straat bleef Sint Catharinapolderstraat. Het huisnummer werd 18.

2009

Eind 2009 werd ons, na een lange voorbereidende periode, het Europees project AIMER toegekend. Het betreft een samenwerking tussen vier organisaties in Engeland, één partner in Noord-Frankrijk en de SDV in Vlaanderen. AIMER staat voor Achieving the integration of Migrant communities and Ethnic Residents.
In december 2009 kreeg de SDV een definitieve erkenning als ‘vereniging waar armen het woord nemen’.
Momenteel realiseert de SDV haar missie ‘het multicultureel samenleven bevorderen’ door een projectmatige werking.
 

2012

In juni 2013 gaat Janien Bulcke, na 30 jaar coördinator te zijn geweest van de SDV, op pensioen.  De coördinatie wordt overgenomen door Kaat Vanhoutte en Els Plovie.

Na een verlening van 6 maanden werd het Europees project AIMER in eind december 2012 beëindigd.

2013

Een herziening van de werking dringt zich op na het aflopen van het Europees project AIMER.  Er wordt nagedacht over een nieuwe visie en een nieuwe missie voor de SDV.  De werking wordt uitgebouwd rond 2 pijlers nl. taalstimulering en gekleurde armoede.

Eind 2013 wordt een samenwerkingsoveenkomst afgesloten met het Sociaal Huis in het kader van socio-culturele participatie.  Een personeelslid van de SDV wordt halftijds gedetacheerd.

De samenwerkingsovereenkomst met de stad Oostende in het kader van de uitvoering van het minderhedenbeleidsplan loopt in december 2013 ten einde.

2014 - 2015

De vzw SDV als Sociale Dienst voor Vreemdelingen wordt omgedoopt naar vzw Samen DiVers.
In 2015 nemen we afscheid van onze laatste WEP werknemer. Gedurende meer dan 15 jaar gaf SDV werk-en ervaringskansen aan langsdurig werklozen en de nodige begeleiding naar werk.

2016

Op 1 juli worden de 3 gesco-statuten geregulariseerd.  De middelen van de 3 voltijdse equivalenten worden worden overgeheveld van het Departement Werk en Sociale Economie naar het Departement Binnenlands Bestuur.

2017

Begin 2017 wordt Samen DiVers op de hoogte gebracht door het kabinet van minister Homans dat de subsidiëring van 3 voltijds equivalenten eind 2017 wordt stop gezet.  Dit betekent de doodsteek voor SDV en leidt tot heel veel ontzetting binnen de welzijnssector.  Met de ondersteuning van het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en de schepen van gelijke kansen Oostende wordt in overleg gegaan met het kabinet.  Uiteindelijk leidt dit tot het positieve nieuws dat het departement Binnenlands Bestuur de subsidiëring verder zet tot het einde van de legislatuur van minister Homans (december 2019).  De subsidiëring verloopt niet langer rechtstreeks aan SDV maar via de stad Oostende op basis van een overeenkomst.

 

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z