SDV - Samen Divers
SDV - Samen Divers

Privacyverklaring

Vzw Samen DiVers is een onafhankelijke welzijnsorganisatie die projecten opzet met en voor mensen met migratieachtergrond. We willen onze doelgroep versterken op het vlak van taal en integratie en hen op een volwaardige manier laten participeren aan de samenleving.

Om onze werking optimaal te laten verlopen vragen we vaak persoonsgegevens aan onze bezoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres, telefoonnummer,… In onze werking vragen we ook gegevens zoals nationaliteit en origine, de samenstelling van een gezin, het verblijfsstatuut en het inkomen.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Alle vaste medewerkers van Samen DiVers gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Medewerkers die tijdelijk verbonden zijn aan onze werking moeten een deontologische code ondertekenen. We geven nooit informatie over jou aan derden zonder jouw toestemming.

We kunnen begrijpen dat je vragen hebt over wat wij doen met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over welke gegevens we bijhouden? Wil je weten hoe we de gegevens verwerken of bijhouden? Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kan je terecht bij:

Els Plovie
Projectmedewerker vzw Samen DiVers
St. Catharinapolderstraat 18
8400 OOSTENDE
samendivers@sdv.be
059 507851

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

  • je kan deelnemen aan onze projectwerking;
  • we je kunnen uitnodigen voor activiteiten;

Wij moeten soms persoonsgegevens bij houden

  • zodat we de subsidies die we ontvangen kunnen verantwoorden;
  • om te registreren;
  • zodat we beter weten welke groepen met migratieachtergrond er in Oostende aanwezig zijn;

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

  • persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum, nationaliteit/origine, statuut, moedertaal,…
  • niveau van jouw Nederlands + NT2 school (voor de taalprojecten), beroep of gevolgde studies in het thuisland (sporadisch)
  • rijksregisternummer en telefoonnummer contactpersoon voor vrijwilligers die ingeschreven worden in het vrijwilligersregister.

Doorgeven van jouw gegevens aan anderen

Soms kan het noodzakelijk zijn dat we jouw persoonsgegevens doorgeven of aan een derde partij, zoals onze verzekeringsmaatschappij, een controlerende overheid of een dienst waarmee jij ons vraagt contact op te nemen.

Jouw persoonsgegevens worden nooit zomaar aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Persoonlijke gegevens of documenten worden enkel met jouw toestemming gegeven aan derden. De toestemming om jouw gegevens te delen met derden kan je altijd intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens gegeven hebt namelijk jouw lidmaatschap bij onze vereniging. Dit houdt in dat alle informatie die we verzamelden over jou 2 jaar na het laatste contact verwijderd wordt.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij jouw gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan jou of aan die andere partij.

Klachten

Heb je en klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Wijziging van deze verklaring

Vzw Samen DiVers kan omwille van wijzigingen in de werking de inhoud van deze verklaring wijzigen. Alle bezoekers en deelnemers aan onze werking zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

Team van vzw Samen DiVers

 

St. Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059 507851
samendivers@sdv.be

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z